Posts

Showing posts from September, 2021

Електротехника за електроници

Въз основа на опита, който имам от провеждането на лабораторните упражнения по дисциплините Полупроводникови елементи (ППЕ), Микропроцесорна техника (МПТ) и Специализирана компютърна електроника (СКЕ), и наличната материална база в лаб 1217, допълнена с минимални средства, ето как си представям провеждането на лабораторните упражнения по Електротехника и Измервания на IT студентите от нашата катедра ИТИ. Технически средства. Готовите макети скриват същността на  изследваните обекти. Затова предлагам да се използват експериментални платки за монтаж без запояване и специално пригодени за целта елементи, захранващи блокове и измервателни средства. Така упражненията ще представляват свободно провеждани експерименти от студентите с реални електрически елементи и измервателни уреди. Този начин на провеждане на лабораторните упражнения е добре изпитан от мен, защото го използвам от 2015 год. в изброените по-горе дисциплини. Лаборатория. Упражненията могат да се провеждат в лаб. 1217. Тя е