Posts

Showing posts from October, 2022

Имейл до 48-ма и 49-та група, ИТИ, 2-ри курс

Тема: Ресурси за лабораторните упражнения по ППЕ и други... Здравейте колеги, През миналия семестър осъществихме интересни упражнения по дисциплината "Електротехника". На тях често ви споменавах, че ще се видим отново този семестър на лабораторните по ППЕ и следващия семестър на лекциите и лабораторните по "Микропроцесорна техника" (МПТ), на които съм основател през 2015 г., когато беше създадена катедра ИТИ. За съжаление, някои обстоятелства ми попречиха да спазя това мое обещание пред вас. Ето защо, като една малка компенсация, искам да ви предоставя за ползване всички създадени през годините от мен и с помощта на вашите колеги уеб ресурси по тези дисциплини. Ще започна със списък от линкове към шест продукта, които разработих това лято специално за вас (качил съм ги в удобен за четене вид в моя блог Circuit Stories ). Това са оригинални експерименти, в които  схемите се построяват и преизобретяват стъпка по стъпка, вместо да се дават наготово. Така аз разкривам ф

What Is the Operating Point?

Image
By the mid-1990s, I had already developed my own philosophy about electronic circuits, and I decided it was time to share it with my colleagues. In the spring of 1997, I presented a series of three papers at the XXXII Scientific Conference on Communication, Electronic and Computer Systems at the Technical University of Sofia. The third of these  (in Bulgarian) was dedicated to my idea of visualizing circuit operation through interactive superimposed curves. In this post I will tell you about this venture of mine. Need to Visualize the Operating Point In addition to voltage bars , voltage diagrams , and current loops , we can also visualize circuit operation with superimposed IV curves. The idea of ​​this graphic representation is as follows. The Idea By means of equivalent transformations, we can reduce any electrical circuit to two 2-terminal parts - a source and a load. Each of them is represented graphically with its IV curve, which represents all possible pairs of the voltage V acr

How to Derive Basic Circuit Principles

The Idea Once we have accumulated ideas about many specific electronic circuits and built up a "philosophy" about them, it is not difficult to notice that the seemingly large variety of electronic circuits and devices is actually based on a small number of clear and ingeniously simple fundamental ideas. Thus, the idea of ​​making a hierarchical classification of universal principles on which the specific circuits are built, along the lines of Altshuler's 40 principles , developed by him in the field of mechanical engineering, naturally arose in us. The formulation of such universal circuit principles and their arrangement in a hierarchical system would allow us not only to deeply analyze the operation of electronic circuits, revealing their mutual connection but also to create, synthesize, pseudo-invent and even truly invent new devices. Tools We can extract these "pearls" of human thought with the help of various creative thinking techniques as follows: Transfe

Как да извличаме базови принципи за изграждане на електронни схеми

Идеята След като сме натрупали представи за множество конкретни електронни схеми и сме си изградили една "философия" за тях, не е трудно да забележим, че привидно голямото разнообразие от електронни схеми и устройства всъщност се гради върху малко на брой ясни и гениално прости фундаментални идеи. Така в нас съвсем естествено се заражда идеята да направим една иерархична класификация на универсалните принципи, върху които са изградени конкретните схеми, по подобие на 40-те принципа на Алтшулер , разработени от него в областта на машиностроенето. Формулирането на такива универсални схемотехнически принципи u noдреждането им в една иерархична система би ни позволило не само да анализираме задълбочено действието на електронните схеми, кaтo разкриваме взаимната им връзка, но и да създаваме, синтезираме, псевдоизобретяваме и дори наистина да изобретяваме нови устройства.  Инструментите Тези принципи можем да извличаме от огромната информационна маса с помощта на следните методи на

A System of Basic Circuit Pinciples

 The Idea In the mid-1990s, I had already managed to build my own "philosophy" of electronic circuits, and the idea arose in me to make a hierarchical classification of the universal principles on which specific circuits are built. My rationale for this was based on my observations that the seemingly large variety of electronic circuits and devices is actually based on a small number of clear and ingeniously simple fundamental ideas. The formulation of such universal circuit engineering principles, I thought, and their arrangement in a hierarchical system, would allow us not only to analyze in depth the operation of electronic circuits revealing their mutual relationship, but also to create, synthesize, pseudo-invent, and even truly invent new devices. In this endeavor, I was greatly influenced by Altshuller's 40 principles that he developed in the field of mechanical engineering. Classification Here I share my experience in systematizing circuit principles, "tricks

Система от евристични принципи за изграждане на електронни устройства

Идеята В средата на 90-те години аз вече бях успял да си изградя моя собствена "философия" на електронните схеми и в мен се зароди идеята да направя една иерархична класификация на универсалните принципи, върху които са изградени конкретните схеми. Основанието ми за това се градеше върху моите наблюдения, че привидно голямото разнообразие от електронни схеми и устройства всъщност се гради върху малко на брой ясни и гениално прости фундаментални идеи. Формулирането на такива универсални схемотехнически принципи, мислех си аз, u noдреждането им в една иерархична система би ни позволило не само да анализираме задълбочено действието на електронните схеми, кaтo разкриваме взаимната им връзка, но и да създаваме, синтезираме, псевдоизобретяваме и дори наистина да изобретяваме нови устройства. В това начинание аз бях силно повлиян от 40-те принципа на Алтшулер , разработени от него в областта на машиностроенето. Класификацията Тук споделям своя опит в систематизирането на схемотехнич

How to Invent Circuits

Image
In 2007, I joined  Wikibooks  and started "my life work"  Circuit Idea  - a novel electronics wikibook intended for creative students, teachers, inventors, technicians, hobbyists and anyone who is not satisfied by formal circuit explanations. It is intended for people who really want to grasp the basic concepts of electronics by relying on their human imagination, intuition and emotions rather than on pure logic and reasoning. Inventing novel electronic circuits is a result of human fantasy, imagination and enthusiasm. Abstract electronic circuits are based on clear and simple ideas, which we can derive from our human routines. In order to really understand how circuits operate, we have first to reveal the basic ideas on which they are based. We just need to know what problem electronic elements solve, why they are soldered together, what they actually do in the circuit, how they do it, and more. As human beings, we just want to "see the forest for the trees." Circu